About Us

Our FacultyOur Faculty

...
Durgesh Mishra
B.Sc Math
...
Deepak Srivastava
M.A. Hindi,B.Ed. TET
...
Vikas Mishra
M.Sc Bio,B.Ed. TET
...
Ravi Singh
M.Sc. Math,B.Ed. TET
...
Renu Srivastava
B.A.
...
Swati Singh
M.A., B.Ed
...
Ankit Srivastava
M.A.,B.Ed
...
Brijesh Kumar Mishra
M.Sc Math
...
Abhilasha Kesarvani
M.A., L.L.B.
...
Ragini Tiwari
M.A.
...
Rajesh Kumar Mishra
B.Ed English,ITI Electrical
...
Dharmendra Mishra
M.A.,B.Ed,TET
...
Neha Singh
B.Sc Bio
...
Anuj Srivastava
M.C.A.
...
Smt. Sheela Srivastava
B.A., M.A. Sans
...
Dhaniram Vishwakarma
M.A. Eng.,B.Ed. TET
...
Shailendra Kumar Mishra
M.Sc Bio,B.Ed